Laboratorium ocen środowiskowych

Mineralizator mikrofalowy Magnum II

  Mineralizator mikrofalowy Magnum II zapewnia mineralizację trudnych próbek takich jak guma, tworzywa sztuczne, kompozyty polimerowe, stopy metali i inne. Mineralizator umożliwia mineralizację próbek w wyniku jednoczesnego działania promieniowania mikrofalowego oraz wysokiego ciśnienia (do 50 bar) i temperatury (do 300oC). Wyjątkowość tego urządzenia polega na chłodzeniu wodą, co umożliwia uzyskanie tak wysokich parametrów mineralizacji. Próbki po mineralizacji są analizowane pod kątem zawartości metali, metaloidów czy niemetali.

Waga laboratoryjna ze stołem wagowym

  Stanowisko wagowe, składające się z wagi laboratoryjnej (WLC 1/A2, Radwag) i stołu wagowego, służy do naważania próbek analitycznych, zwłaszcza próbek do mineralizacji mikrofalowej. Standardowo stanowiska wagowe umożliwiają naważanie próbek czy innych elementów laboratoryjnych z dużą dokładnością.

Liofilizator Alpha 1-4 LSCbasic Martin Christ

  Liofilizator Alpha 1-4 LSCbasic Martin Christ jest urządzeniem służącym do liofilizacji a więc łagodnego suszenia próżniowego substancji wcześniej zamrożonych zamkniętych w naczyniach lub ampułkach. Produkt jest suszony na drodze sublimacji (w warunkach podciśnienia p<200 Pa) a zawarta w nim wilgoć, w postaci lodu odparowuje z pominięciem fazy ciekłej. Liofilizacji można poddać substancje stałe oraz roztwory wodne. Wrażliwe substancje, podatne na szybkie psucie czy też utratę cennych składników w trakcie przechowywania mogą zostać zakonserwowane bez utraty smaku, barwy czy też aktywności biologicznej. Niepożądane procesy takie jak utlenianie a także aktywność drobnoustrojów zostaje zminimalizowana w warunkach technologicznych procesu liofilizacji. Do ważnych obszarów zastosowań liofilizacji należy zaliczyć suszenie produktów biotechnologicznych oraz farmaceutycznych, m.in. zawiesin biologicznych, kultur bakterii, drożdży, wirusów, preparatów tkankowych do transplantacji chirurgicznych, szczepionek oraz surowic. Pod względem ilościowym artykuły spożywcze stanowią jednak główny obszar zastosowania tej metody suszenia. W skali przemysłowej liofilizację stosuje się do wytwarzania granulatów kawy oraz herbaty instant, suszenia owoców, ziół, warzyw, mięsa, owoców morza, lipidów, olejków aromatycznych oraz szerokiej grupy artykułów kryjących się pod nazwą żywności liofilizowanej obejmujących, m.in. gotowe posiłki (obiady mięsne i wegetariańskie, makarony z sosami, zupy, desery) dedykowane astronautom czy służbom mundurowym. Żywność taka cieszy się sporą popularnością wśród turystów i sportowców ze względu na znacznie zredukowaną masę, przedłużony okres przydatności do spożycia nawet do kilku lat oraz ograniczone potencjalne ryzyko skażenia żywności w transporcie. W procesie liofilizacji można wyróżnić trzy fazy, tj. mrożenie, sublimację i desorpcję. Mrożenie materiału zwykle odbywa się w oddzielnej zamrażarce mechanicznej, która pozwala na schłodzenie go do temperatury około 10oC poniżej punktu krzepnięcia (temp. od -40 nawet do -80oC). Następnie zamrożony produkt wprowadza się do komory liofilizatora i włącza pompę próżniową rozpoczynając proces suszenia sublimacyjnego. Pompa wytworzy podciśnienie odpowiadające temperaturze zamarzania zgodnie z krzywą parowania dla lodu i wody. W fazie sublimacji na skutek dodania energii, woda zawarta w produkcie w postaci lodu odparowuje i przekształca się w parę wodną. Para wodna wpływa do kondensatora lodowego, który stanowi zwinięta spiralnie rurka znajdująca się bezpośrednio pod komorą suszenia liofilizatora, skraplając się na jej powierzchni. Główna faza suszenia kończy się, gdy temperatura produktu i półki liofilizatora są prawie identyczne. Zaczyna się suszenie końcowe produktu (desorpcja), które polega na usunięciu adsorpcyjnie związanej w produkcie wody. Liofilizator może zostać wykorzystany do określenia wpływu obniżonej temperatury oraz obniżonego ciśnienia na właściwości i starzenie się różnych materiałów.

Homogenizator IKA ULTRA–TURRAX T18 digital

  Homogenizator IKA ULTRA–TURRAX T18 digital to wysokoobrotowe urządzenie dyspergujące lub emulgujące do przetwarzania materiałów płynnych, np. zawiesin w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Dyspergowanie polega na równoczesnym procesie rozdrabniania i rozpraszania substancji stałych, ciekłych lub gazowych w cieczy, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą. Narzędzie dyspergujące (głowica dyspergująca) składa się z dwóch zasadniczych elementów nieruchomego statora i obracającego się z dużą prędkością obrotową wirnika. Dzięki dużej prędkości obrotowej wirnika (max. 25000 rpm) materiał jest samoczynnie zasysany osiowo do głowicy dyspergującej a następnie promieniowo wciskany przez szczeliny układu wirnik-stojan, co dzięki dużym siłom ścinającym oraz poprzecznym a także dużym turbulencjom sprawia, że materiał ten już po kilku minutach osiąga wymagany stopień rozdrobnienia. Homogenizacja powszechnie wykorzystywana jest w przetwórstwie mleczarskim do produkcji serków, mleka, jogurtów, w produkcji żywności, tj. obiadki dla niemowląt, przetwory warzywno-owocowe, smoothie oraz w produkcji farb, kosmetyków, tworzyw sztucznych czy leków.
  W warunkach laboratoryjnych proces homogenizacji często poprzedza właściwą analizę próbki, gdyż duży stopień rozdrobnienia materiału zapewnia uwolnienie specyficznych związków zawartych w próbce.
  Homogenizator IKA ULTRA–TURRAX T18 digital może zostać wykorzystany do wytwarzania układów wielofazowych takich jak emulsje, balsamy na bazie surowców naturalnych oraz na etapie przygotowania próbek do analizy do rozdrabniania cząstek ciał stałych, sporządzenia jednorodnych roztworów na bazie substancji o odmiennych właściwościach fizycznych, w tym substancji biologicznych. 

Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych

  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych z obniżonym blatem pod reaktor chemiczny IKA LR-2.ST Package 2 i ultratermostat SD7LR-20A12E PolyScience. Dygestorium umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz chemicznych materiałów stałych, ciekłych i gazowych w warunkach stałej lub zmiennej temperatury, ocenę zmian składu chemicznego oraz właściwości w czasie oraz ocenę wpływu tych substancji na wybrane składniki środowiska.

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem MPW-352R

  Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem MPW-352R jest urządzeniem służącym do diagnostyki in Vitro. Umożliwia rozdział próbek pobranych z organizmów żywych ludzi, zwierząt, roślin oraz zawiesin innego pochodzenia na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej (RCF na poziomie 11000xg). Możliwa jest regulacja temperatury w komorze wirowania w zakresie od -20 do 40 oC, co zapewnia optymalne warunki separacji również w odniesieniu do substancji termolabilnych, tzn. wrażliwych na działanie temperatury.

Komora starzeniowa Q-Lab

  Komora starzeniowa Q-Lab – wyposażona w lampy ksenonowe i system zraszania próbek umożliwia testowanie próbek symulując starzenie materiałów pod działaniem światła słonecznego oraz światła słonecznego przechodzącego przez szybę okienną. Komora wyposażona w system zraszania próbek, pozwalający dodatkowo utrzymywać próbki w środowisku o wilgotności względnej w komorze w zakresie min. 20-90%.
  Kontrola temperatury powietrza w komorze w zakresie:
 • Dla cyklu z naświetlaniem 35-65°C
 • Dla cyklu bez naświetlania 25-50°C 

Komora klimatyczna Weiss ClimeEvent

  Komora klimatyczna Weiss ClimeEvent - umożliwia testowanie próbek pod działaniem temperatury w zakresie od - 70 °C do + 180 °C. Komora z regulacją wilgotności względnej w zakresie od 10% do 98%

Komora solna Q-Lab

  Komora solna Q-Lab - umożliwia wykonanie następujących procedur:
 • test w mgle solnej
 • intensywne suszenie
 • test wilgotności do 100 %RH
 • funkcja natrysku mgłą solną

Komora umożliwia badanie elementów trójwymiarowych.

Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC

  System 1260 Infinity II to wysokowydajny przyrząd do chromatografii cieczowej, który oferuje najszerszy wybór modułów do analitycznej HPLC (High Performance Liquid Chromatography) oraz podstawowej UHPLC (Ultra High Performance/Pressure Liquid Chromatography). Zapewnia wydajność, niezawodność i solidność, których potrzeba, aby uzyskać najwyższą pewność wyników. System zapewnia jednocześnie kilka łatwych w użyciu funkcji, co czyni go standardowym systemem do rutynowych testów i analiz HPLC.
  Cechy kluczowe:
 • Kompatybilność z konwencjonalnymi LC oraz LC o ultrawysokiej wydajności,
 • Bardzo niskie przeniesienie – funkcja wielokrotnego przemywania multisamplera 1260 Infinity II umożliwia czyszczenie wszystkich elementów dozujących pomiędzy kolejnymi działaniami,
 • Skrócony czas cykli,
 • Wydajna obsługa próbki i logistyka,
 • Wydajna obsługa kolumny i kontrola temperatury,
 • Wyższa jakość danych,
 • Wydajna kontrola, zbieranie danych i przedstawianie raportów.
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC znajduje szerokie zastosowanie między innymi w analizie związków:
 • wielkocząsteczkowych, takich jak białka, sterydy, oligosacharydy,
 • wysokowrzących (WWA),
 • nietrwałych termicznie, takich jak nukleotydy, glikozydy, węglowodory, farmaceutyki,
 • polarnych takich jak akrylamid,
 • kwaśnych, obojętnych i zasadowych, organicznych i nieorganicznych.

Spektrometr ICP-OES

  Spektrometr ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) wykorzystywany jest do jakościowego i ilościowego oznaczania ponad 70 pierwiastków, w bardzo szerokim zakresie stężeń. Zapewnia szybką analizę przy jednocześnie wysokiej wydajności.
  Znajduje zastosowanie w analizie składu różnego typu próbek ciekłych, np: wody pitnej, ścieków czy solanek oraz próbek stałych po uprzednim ich roztworzeniu, np. gleb, osadów, odpadów, próbek organicznych. 

Analizator rtęci

  Spektrometr absorpcji atomowej przeznaczony do oznaczania rtęci całkowitej, niezależnie od formy jej występowania. Analizator rtęci wykorzystuje łatwość z jaką rtęć uwalnia się ze swoich związków (organicznych i nieorganicznych) przechodząc do formy atomowej. Dzięki temu oznaczanie rtęci jest proste i szybkie. Do oznaczania rtęci nie musimy używać mineralizatora, gdyż proces mineralizacji pirolitycznej zachodzi wewnątrz aparatu.
  Szybkie, dokładne i łatwe oznaczanie nawet śladów rtęci w próbkach: 
 • stałych – osady, ścieki, muły, gleba, żywność, tkanki roślinne i zwierzęce, szkło, drewno, polimery,
 • ciekłych – woda pitna, napoje, ścieki, oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne, kwasy,
 • gazowych – powietrze, gazy spalinowe, gaz ziemny.

Komora próżniowa do SPE

  Ekstrakcja do fazy stałej (solid-phase extraction) jest jedną z najprostszych a zarazem jedną z najbardziej efektywnych i uniwersalnych metod chromatografii. Wykorzystywane w metodzie SPE kolumienki jednorazowego użytku z odpowiednim wypełnieniem są wygodne w stosowaniu i łatwe do utylizacji. W zależności od rodzaju badanej substancji dobierane są stosowne wypełnienie kolumienek i odpowiednie czynniki wymywające. Dzięki komorze możliwe jest zatężenie próbki co znajduje zastosowanie w oznaczaniu substancji występującej w ilościach śladowych.
  Cechy kluczowe: 
 • możliwość izolacji i wzbogacania związków lotnych i nielotnych z próbek i ciekłych i gazowych,
 • selektywność wzbogacenia i możliwość oczyszczenia substancji,
 • zapobieganie procesom biodegradacji w czasie przechowywania próbek, zwłaszcza próbek wodnych, gdzie substancje często ulegają degradacji (anality wzbogacone na sorbentach można przechowywać przez dłuższy czas),
 • znaczne zredukowanie ilości używanych rozpuszczalników, a tym samym ograniczenie problemu toksycznych odpadów,
 • eliminacja problemów związanych z tworzeniem się emulsji,
 • szeroki wybór stałych sorbentów,
 • możliwość zastosowania w terenie. 
  Znajduje zastosowanie w przygotowaniu próbek do dalszych analiz na zawartość związków chemicznych. Technika SPE wykorzystywana jest w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, medycyna, biologia, przemysł leków i środków spożywczych.

Dejonizator wody