Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich

Project Center for Advanced Lightweight Technologies

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet /Działanie /Poddziałanie: 

Oś priorytetowa I - Innowacje w gospodarce
Działanie 1.2 - Infrastruktura B+R

Wartość projektu:

8 966 295,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

6 661 891,10 zł

Cele projektu:

Przedmiotem projektu „CENTRUM PROJEKTOWE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII LEKKICH” jest utworzenie w Politechnice Opolskiej centrum badawczo-rozwojowego oraz zakup infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych na rzecz wypracowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych w obszarze zaawansowanych technologii lekkich.
Poniesione nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej przyczynią się do powstania trzech laboratoriów badawczych:
1- STANOWISKO DO WIELOOSIOWYCH BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH W SZEROKIM ZAKRESIE TEMPERATUR;
2- LABORATORIUM OCENY MATERIAŁÓW I STRUKTUR;
3- LABORATORIUM OCEN ŚRODOWISKOWYCH.

Realizacja prac badawczych przy użyciu infrastruktury zakupionej w ramach projektu będzie prowadzona przez pracowników PO. Wykorzystanie aparatury będzie się odbywać zgodnie z dokumentami spełniającymi wymogi konkursu w ramach działania 1.2. RPO WO 2014-2020, tj. regulaminem, zasadami udostępniania i cennikiem. 

Planowane efekty:

W projekcie zaplanowano następujące wskaźniki produktu:

  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju – 1 296 568,14 PLN,
  • Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R – 1 sztuka,
  • Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi – 1 przedsiębiorstwo,
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej – 8 617 036,27 PLN,
  • Liczba wspartych laboratoriów badawczych – 3 szt..

Projekt dofinansowany jest ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 – 2020, działanie 1.2 - Infrastruktura B + R.